Pla de Mesures Antifrau

El Ple de l'Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària de 4 d’octubre de 2022 va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament d’Alpens, que compren els annexos següents:

 

Annex I - Anàlisi inicial de gestió d'avaluació de riscos en l'àmbit de la prevenció, la detecció i la correcció d'irregularitats, frau, corrupció i conflictes d'interès de l'Ajuntament.

Annex II - Procediment intern d’actuació en situacions de conflicte d’interessos.

Annex III - Procediment intern d’actuació davant indicis o evidències de frau o corrupció.

Annex IV – Normativa aplicable.

 

Es publica el text íntegre del Pla de Mesures Antifrau i els seus annexos a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://alpens.cat i es reprodueix a continuació a l'efecte del seu general coneixement.

Darrera actualització: 23.11.2022 | 08:43
Darrera actualització: 23.11.2022 | 08:43