Servei d'arxiu municipal

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària de 23 de març de 2023, va aprovar inicialment el Reglament de l’Arxiu Municipal.

Se sotmet aquest reglament a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web a l’enllaç al final indicat, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord i es publicarà el seu text íntegre.

https://www.alpens.cat/ajuntament/normativa/reglaments/

 

Alpens, 24 d’abril de 2023

 

Montse Barniol Carcasona

Alcaldessa

Darrera actualització: 04.05.2023 | 10:27
Darrera actualització: 04.05.2023 | 10:27