Servei d'arxiu municipal

L’anunci d’aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu Municipal ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 08/05/2023 (CVE 202310076684), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament (e-Tauler) i la pàgina web municipal pel termini de trenta dies durant els quals no s’ha presentat cap reclamació ni suggeriment. 

De conformitat amb el punt segon de l’aprovació inicial, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord i es publicarà el seu text íntegre.

 

https://www.alpens.cat/ajuntament/normativa/reglaments/

 

Alpens, 3 de juliol de 2023

 

Toni Prat San

Alcalde

Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:58
Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:58