Projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit a la nau SATI

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens en sessió ordinària de 23 de març de 2023, va aprovar inicialment el projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit a la nau SATI (Expedient 2022/00015210), redactat per l’enginyer tècnic industrial David Almazan Roig (número de col·legiat 22.489 del CETIM) d’Àmbit Grup Serveis Tècnics el qual té un pressupost d’execució per contracta de 382.637,40 €.

Se sotmet el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament i a l’enllaç de la seu electrònica: alpens.cat/ajuntament/hisenda-obres-urbanisme-i-medi-ambient/ per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Alpens, 24 d’abril de 2023

 

Montse Barniol Carcasona

Alcaldessa

Darrera actualització: 04.05.2023 | 10:53