Projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit a la nau SATI

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària de 25 de setembre de 2023, va
aprovar definitivament el projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum
compartit a la nau SATI (Expedient 2022/00015210), redactat per l’enginyer tècnic
industrial David Almazan Roig (número de col·legiat 22.489 del CETIM) d’Àmbit
Grup Serveis Tècnics el qual té un pressupost d’execució per contracta de 382.637,40
€.
Es fa públic per a general coneixement i es pot consultar a la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Alpens a l’enllaç:
https://www.alpens.cat/ajuntament/hisenda-obres-urbanisme-i-medi-ambient/
Alpens, a la data de la signatura electrònica.
Toni Prat S

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària de 25 de setembre de 2023, va aprovar definitivament el projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum
compartit a la nau SATI (Expedient 2022/00015210), redactat per l’enginyer tècnic industrial David Almazan Roig (número de col·legiat 22.489 del CETIM) d’Àmbit
Grup Serveis Tècnics el qual té un pressupost d’execució per contracta de 382.637,40€.

Es fa públic per a general coneixement i es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alpens a l’enllaç:
https://www.alpens.cat/ajuntament/hisenda-obres-urbanisme-i-medi-ambient/

Alpens, 9 d'octubre de 2023

Toni Prat San

Alcalde

 

Darrera actualització: 19.12.2023 | 14:43