DUPROCIM: Document Únic de Protecció Civil Municipal d'Alpens

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió ordinària del 30 d’octubre de 2023, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Alpens, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona.

Se sotmet el document a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Ara i al tauló d’anuncis de la corporació.

L’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament d’Alpens, de dilluns a divendres d’11 a 14 h (Plaça Major, 15, CP 08587, tel: 938578075, c/e: alpens@alpens.cat) i la seu electrònica a l’enllaç que s’indica a continuació per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients.

https://www.alpens.cat/ajuntament/hisenda-obres-urbanisme-i-medi-ambient/

Transcorregut el termini indicat sense que s’hi hagin presentat reclamacions, esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.

 

1.-Projecte

2.-Certificat aprovació inicial

3.-Anunci

4.- Anunci BOPB aprovació inicial

5.- Anunci DOGC aprovació inicial

6.- Anunci Diari Ara aprovació inicial

Darrera actualització: 14.11.2023 | 10:03