Projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit a la nau SATI

L’anunci d’aprovació inicial del projecte executiu per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit a la nau SATI (Expedient 2022/00015210), redactat per l’enginyer tècnic industrial David Almazan Roig (número de col·legiat 22.489 del CETIM) d’Àmbit Grup Serveis Tècnics, ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província del 08/05/2023, amb número de registre CVE 202310076691, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8910 del 08/05/2023, amb número de registre CVE-DOGC-A-23118083-2023 i exposat al tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de trenta dies, comptats entre el dia 08/05/2023 i el dia 19/06/2023.

Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.

 

Alpens, 3 de juliol de 2023

 

Toni Prat San

Alcalde

Darrera actualització: 7.07.2023 | 13:23