Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu per a la Fàbrica Vella d’Alpens

ANUNCI

 

De l'Ajuntament d'Alpens, sobre aprovació d’un projecte.

 

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens en sessió ordinària de 16 de maig de 2022, va aprovar inicialment el projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu per a la Fàbrica Vella d’Alpens, redactat per l’enginyer industrial Albert Juan Casademont (número de col·legiat 17010) d’ENGICO2EN, S.L.P. el qual té un pressupost d’execució per contracta de 113.229,90 €.

 

Se sotmet el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament i a l’enllaç de la seu electrònica: alpens.cat/ajuntament/hisenda-obres-urbanisme-i-medi-ambient/ per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin oportunes.

 

Alpens, 15 de juny de 2022

 

 

Montse Barniol Carcasona

Alcaldessa

Darrera actualització: 16.11.2022 | 13:40